Kritéria přijetí

  • Jsme na

Kritéria přijetí

Seznam kritérií pro školní rok 2019 – 2020

1. Trvalý pobyt dítěte

  • v Českých Budějovicích:         600 bodů
  • mimo České Budějovice:              0 bodů

2. Rok věku dítěte

  • pětiletí (předškoláci -musí být přijati VŽDY)     1600 bodů
  • čtyřletí:                                                                      800 bodů
  • tříletí:                                                                             400 bodů

3. Den věku dítěte v roce

za každý den k 31. 8. 2019:                                         0.5 bodů

4. Sourozenec

již navštěvuje MŠ, případně základní školu, pokud je MŠ součástí ZŠ, kam podáváte přihlášku (bude ji navštěvovat i po 1. 9. 2019):                         90 bodů

nenavštěvuje MŠ, kam podáváte přihlášku                 0 bodů

Pozn: věk dítěte pětiletí, čtyřletí je počítán k 31.8.2019

sourozenec je počítán k 1.9.2019

ostatní údaje se uvádějí k datu podání žádosti (např. pobyt)

Pokud nemá dítě trvalý pobyt ani pobyt na území města České Budějovice a není pětileté, může být přijato do MŠ v případě dostatečné kapacity školy.